top of page

שאלות בנושא שבת ומועדים

שאלה- האם מותר לטעום קודם קידוש והבדלה?               

 

​תשובה - אין לטעום קודם קידוש והבדלה, אמנם ניתן להקל קודם קידוש במים וכדומה ויש שהקלו בדברים נוספים, להרחבה -

שאלה- הבנתי שאסור לצבוע בשבת, אם כך האם מותר להשתמש בסבון תלוי לשירותים בצבע כחול? האם מותר לי למזוג יין אדום ליין לבן?

תשובה - אכן צביעה היא מלט' אבות מלאכה המוזכרות במסכת שבת דף עג, אך כבר נספק להלכה שאין צביעה באוכלין לכן אין איסור למזוג יין אדום ליין לבן.בנוגע לסבון כחול לשירותים נחלקו הפוסקים והמיקל יש לו על מי לסמוך.

                                                                                                                                                                               להרחבה - 

שאלה- אנו מתארחים שבת ביפו, האם מותר ללכת לבקר חולה בבי"ח וולפסון, האם זה באותו ערוב? איפה עובר הערוב בחוף הים?

תשובה - בנוגע לערוב באזור יפו, הערוב שלם ומטופל על ידי המועצה הדתית באופן רציף ומדוקדק כך שניתן לסמוך עליו ללא פקפוק.

הערוב עובר באזור צומת וולפסון כך שלא ניתן לטלטל מעבר אליו.

בחוף הים הערוב עובר על רחוב קדם -לשעבר רחוב 60, יש ערוב נוסף על ביתני המצילים אך ערוב זה לעיתים נפגע.

                                                                                                                                                                      למפת הערוב -  

bottom of page