top of page

שולחן ערוך אורח חיים תרכה

"בסוכות תשבו שבעת ימים"  וגו' "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" , הם ענני הכבוד שהקיפם בהם לבל יכם שרב ושמש. (ומצוה לתקן הסוכה מיד לאחר יום כפור, דמצוה הבאה לידו אל יחמיצנה) (מהרי"ל)

 

-דפנות – שתי דפנות ושלישית אפילו טפח.

 

-תעשה ולא מן העשוי.

 

-סכך –דבר שגידולו מן הארץ

 

-"ולקחתם לכם ביום הראשון 

פרי עץ הדר, כפֹת תמרים, וענף עץ עָבֹת, וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים"

 

"זכה עזר, לא זכה כנגדו"

-הנצי"ב מוולוזין -"הכוונה שהניגוד יהא לעזר, שהרי מי שהוא כעסני ורגזני, אם אשתו תהא עוד מסיעתו לכך, אע"פ שבשעת הרוגז הוא נהנה מזה והיא לו לעזר, אבל אחר כך שסר הרוגז יש לו צער הרבה מזה שהוסיפה אשתו אש ועצים, והרי היא כנגדו. מה שאין כן אם תהא מנגדתו מתחילה ותשכך חמתו ותפייס אותו האדם שהוא מרגיז עליו, אף על גב שנראית באותה שעה שהיא מנגדתו, מכל מקום היא העזר האמיתי שאין למעלה הימנו... וכדומה בכל המידות. ואם כן הפירוש 'עזר כנגדו'- במה שתהיה מנגדתו תהיה לעזר" (הרחב דבר בראשית ב, יח)

 

-"ושמחת בחגך והיית אך שמח"

-"ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו..."-

אמר ר' ירמיה בן-אלעזר:

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו, הדא הוא דכתיב (בראשית ה 2) "זכר ונקבה בראם וגו' ויקרא את שמם אדם"

אמר ר' שמואל בר-נחמן:

בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון דיפרוספון בראו, ונסרו ועשאו גבים – גב לכאן וגב לכאן.

אתיבון לה: והא כתיב  "ויקח אחת מצלעתיו? אמר להון: מתרין סטרוהי, היאך מה דאת אמר "ולצלע המשכן וגו'" ומתרגמינן "ולסטר משכנא"".

נדה דף ל: -דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל ומונח ידיו על שתי צדעיו שתי אציליו על ב' ארכובותיו וב' עקביו על ב' עגבותיו וראשו מונח לו בין ברכיו ופיו סתום וטבורו פתוח ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה ואינו מוציא רעי שמא יהרוג את אמו וכיון שיצא לאויר העולם נפתח הסתום ונסתם הפתוח שאלמלא כן אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו שנאמר (איוב כט) בהלו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך ואל תתמה שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא, ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים שנאמר (איוב כט) מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני ואיזהו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים הוי אומר אלו ירחי לידה ומלמדין אותו כל התורה כולה שנאמר (משלי יד) ויורני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמור מצותי וחיה ואומר (איוב כט) בסוד אלוה עלי אהלי מאי ואומר וכי תימא נביא הוא דקאמר ת"ש בסוד אלוה עלי אהלי וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה שנאמר (בראשית ד) לפתח חטאת רובץ ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו שנאמר (ישעיהו מה) כי לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה שנאמר (תהילים כב) לפניו יכרעו כל יורדי עפר תשבע כל לשון זה יום הלידה שנאמר (תהילים כד) נקי כפים ובר לבב אשר לא נשא לשוא נפשו ולא נשבע למרמה ומה היא השבועה שמשביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע והוי יודע שהקב"ה טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה היא אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני נוטלה ממך תנא דבי ר' ישמעאל משל לכהן שמסר תרומה לעם הארץ ואמר לו אם אתה משמרה בטהרה מוטב ואם לאו הריני שורפה לפניך

bottom of page