top of page

מצווה לשרת בצבא/ הרב יובל אלפרט

 

בדרכי לשרת במילואים בחודש האחרון התרחש לי מקרה מעניין, כשיצאתי לדרך, עמדתי בתחנת האוטובוס ביפו עם מדי צה"ל והמתנתי, לידי ישבה אישה מיפו ןנעצה מבט

ולפתע אמרה לי "אתה מאוד דומה לרב יובל!"

הסתכלתי עליה בהפתעה ואמרתי לה "אכן אני הוא..." (ב"ה אני דומה לעצמי...)

היא הגיבה בהפתעה משלה ושאלה " הרי הדתיים לא משרתים בצבא"

שאלתי אותה האם זו לא מצווה גדולה? הרי הצלת נפשות היא אחת המצוות וכל שכן להציל את כל המדינה, הלא יש סביבנו מדינות עם מיליוני אויבים שברגע שלהערכתם יצליחו להשמידנו היו מיד פותחות במלחמה נגדנו להשמיד את מדינת ישראל,

יוצא שכל חייל שמשרת בצה"ל עוסק במצווה גדולה של הצלת מיליוני יהודים!קל וחומר חייל קרבי,

אמרה שאכן נכון והגיוני.

אמנם ידוע שהמצב הרוחני בצבא צריך חיזוק, אך כשיש מצווה לעשות מתחזקים, נזהרים ועושים, משל לאדם שלא ילך לקנות 4 המינים כיוון שיש מראות אסורים ברחוב.

מקור המצווה בתורה פסוקים מפורשים (במדבר לג נג)

"והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה" וכיבוש זה על ידי צבא.

ובדברי אביהן של ישראל הרמב"ן שהוא עצמו מסר נפשו לעלות לארץ הקדושה                         " שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן הא-ל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה ואפילו בזמן הגלות.. היא מצוות עשה לדורות מתחייב כל יחיד ממנו"

ובעל הפתחי תשובה פסק כרמב"ן בשם כל הראשונים והאחרונים ודחה החולקים (פתחי תשובה על השלחן ערוך אבן העזר סימן ע"ה ס"ק ו')

כך שלפחות כמו שיש מצווה להניח תפילין ולשים מזוזה כך יש מצוות עשה לשרת בצבא, והמתחמק- הרי עבר על ביטול מצוות עשה.

אף דוד המלך עליו השלום בנוסף לתהילים(נגד טילים) אחז בחרב ולחם מלחמות במבקשי רעתם של עם ישראל,ואף בדורנו מצווה גדולה להתגייס ולהלחם עד שנזכה לקיום הפסוק "ונתתי שלום בארץ"

במהרה בימנו.                                                                                                    

bottom of page