top of page

    חנוכה                           תשע"א

לקט דינים

 

1. ש. בבית שיש בו כמה מבוגרים האם ידליקו כולם או רק בעל הבית?

ת.     למנהג מרן (יוצאי ספרד) - רק בעל הבית.

         למנהג הרמ"א (יוצאי אשכנז)- כל אחד ואחד, ויפרידו החנוכיות זו מזו כדי שידע הרואה את מספר הנרות שבאותו יום.

 

2. ש האם הילדים ידליקו חנוכיות?

ת.     לספרדים- יצאו בהדלקת בעה"ב.

         לאשכנז- מגיל חינוך (בערך גיל 6) ידליקו בברכה, ואף בנות יכולות להדליק ולברך (ולרה"ג ליאור- לא תדלקנה).

 

3. ש מאיזה נר להדליק?

ת.    יתחיל כל יום בנר החדש ולאחר מכן ידליק את הנר שמימין לו, לקיים "כל פניות שאדם פונה יהיו

        לימין" כך שיסדר החנוכייה באופן שהנר החדש בכל יום הוא השמאלי ביותר.

 

4. ש. מהו מקום ההדלקה הטוב ביותר-בפתח החצר/פתח הבית/בחלון?

ת. יש כמה שיקולים,- מותר לכתחילה להדליק בכל מקום מהם, המובחר הוא להדליק בפתח החצר (ואם אי אפשר –בפתח הבית) אחרי כן השיקול החשוב הוא פירסומי ניסא, מקום בו יראו את החנוכייה הכי הרבה

     אנשים.       

  שיקולים נוספים-

1. ליד הפתח מצד שמאל (מרחק טפח- 8 ס"מ) כך שיהא מוקף מצוות, מזוזה

    מימין חנוכייה משמאל.    

2. מתחת י' טפחים (80 ס"מ) אך יותר מג' טפחים (24 ס"מ)- כדי שיהא היכר שהדליקוה במיוחד.

3. שיהיה היכר כמה נרות מדליקים היום ולא ערבוב חנוכיות.

   * ויש על שאלה זו יש דעות רבות לכאן ולכאן לגבי היכן המהודר ביותר.

 

5.ש. מה יעשה מי שגר בבניין קומות?

ת.    ידליק במקום שיש בו הכי הרבה פירסומי ניסא- או בחלון או בפתח ביתו בפנים או כלפי

       המדרגות או בפתח הבניין/החצר.

       ואף אם דירתו גבוהה מ-20 אמה (9.6 מטר) יכול להדליק בחלון ולסמוך על פרסומי ניסא   

       כלפי בני הבית, ולשכנים בבניינים סמוכים .

 

6.ש מתי יש להדליק?

ת.   זמן ההדלקה "משתשקע החמה" (שבת דף כא :),

      יש שנהגו עם שקיעת החמה, יש שנהגו עם צאת הכוכבים ויש שנהגו קודם להתפלל ערבית ומיד

      לאחר מכן להדליק.

      וכל אדם יעשה כמנהג אבותיו.

     רוב העולם נוהג בצאת הכוכבים ואם יש לו מניין קבוע בצאת הכוכבים מקדימים תפילת ערבית

     ומיד לאחריה מדליקים. (הערה- אמנם לדעת מ"ב  תרעב א- עדיף להקדים הדלקה אם מתפלל

     בצה"כ).

    (זמן צאת הכוכבים הוא כ- 20 דקות לאחר שקיעת החמה המפורסם בלוח השנה) ויש לשים נרות

    שידלקו לפחות חצי שעה בתוך זמן החיוב

 

7.ש  עד מתי מותר להדליק?

ת.     לכתחילה בתוך חצי שעה הראשונה מצה"כ, מי שקשה לו יכול כל עוד חוזרים אנשים לביתם,

     (יש שהעריכו שעה 21:00 אך תלוי כל מקום כפי המציאות בו בדיעבד אם לא הדליק יכול להדליק

     כל הלילה עד עמוד השחר ויברך רק אם יש עוד מבני הבית ערים או שיש סיכוי גבוה שיעבור

     מישהו בחוץ.(לדעת אג"מ אוח' קה ז. יברך אף שאין אדם נוסף)

 

     

 

8.ש. במקרה שהבעל חוזר מאוחר האם עדיף שאשתו תדליק לבד בתוך חצי שעה או עדיף שתחכה

       וידליקו יחד?

 ת.  יש שפסקו שאשתו תדליק בצה"כ ויצא בהדלקתה אך נראה שבמציאות היום מותר ועדיף לאחר

      אף אחרי חצי שעה הראשונה ולהדליק יחד איש ואשתו, כיוון  שיש צער מרובה  . ויש להיזהר

      לא לאכול יותר מביצה פת או מזונות (כנפח 2 קופסאות גפרורים) עד לאחר ההדלקה

      (מ"ב תרעב י, תלא ו)או יבקשו מאחר שיזכיר לו הדלקת נרות או שיכוון שעון מעורר ורשאי לאכול.

      (כמו שמצינו לעניין קריאת שמע ותפילה-מ"ב רלה יח,הליכות שלמה ב יב)

      

9.ש.  משפחה שנוסעת למסיבה אצל אחרים בערב ולא ישנים שם מה יעשו? האם יקדימו ההדלקה

        קודם השקיעה כמו בשבת או שידליקו כשיחזרו או שידליקו במקום המסיבה?

ת.    הכי טוב להקדים ההדלקה- אך מותר רק מפלג המנחה שהוא כ 40 דקות קודם השקיעה ויראה

       לשים נרות שידלקו חצי שעה אחר צה"כ אך אם יוצא לפני כן, ידליק כשחוזרים.

       (הערה- לרב אליהו יכולים לצאת ידי חובה בבית המארח, במקרה שלא יחזרו לביתם עד שעה

        21:00 אך רבים חולקים (מקרא קודש ט' כ"א)

        אם מתארחים במקום קרוב פתרון נוסף הוא שילך אחד לביתם וידליק.

    

10.ש.  זוג שנוסע לשבת היכן ידליק?

ת.        בערב שבת יצא י"ח בבית המארחים, לספרדים ע"י שבעל הבית מקנה מהשמן למארחים ,

           לאשכנזים ע"י שידליק.

           במוצ"ש- אם חוזרים אחרי 21:00 עדיף בבית המארחים אך אם לפני כן עדיף בביתם.

          * כל מקום שציינו שעה 21:00 הוא במציאות שאכן עד אז לא כלתה רגל מן השוק.

 

11. ש  נשוי שנסע מביתו בחנוכה מה יעשה?

ת.       אשתו תדליק עליו, ואם רוצה להדליק- לאשכנזים ידליק בברכה לספרדים- לא יברך אף

          כשהוא בחדר במלון.

 

12. ש. היכן ידליק בחור ישיבה וסטודנט?

ת.       ידליקו בחדרם בפנימייה בברכה, ולספרדים- בלי ברכה, כיוון  שיוצאים בהדלקת אביהם אינם

          רשאים לברך בישיבה,(יחווה דעת ו מ"ג, הרב אליהו, הרב אוירבך)אך יש אומרים שידליקו.

          בברכה (הרב אברהם שפירא, הרב משאש וכן כתב הרב מלמד).

    

13.ש.  מי שמטייל בחנוכה וישן מחוץ לביתו היכן ידליק?

ת.     הישן בבית מלון ידליק ויברך הישן באהל ידליק בלי ברכה. אלא אם כן האהל גדול 2 מ' על 2 מ'

         (אמנם שו"ת ציץ אליעזר טו כט כתב לברך תמיד.)

 

14. ש. עדיף שמן או נר?

ת.      המהודר ביותר שמן זית.

         יש לשים לב שיש הרבה זיופים בשוק אך על כל פנים כל שמן כשר להדלקה אך לאכילה יזהר

         לבדוק בפרסומי הרה"ר (או יקנה שמן ששון).

 

15.ש. כשעושים מסיבה האם אפשר להדליק בברכה?

ת.      אפשר לברך אם מתפללים שם ערבית או על כל פנים אומרים שם דברי תורה.

bottom of page