top of page

דרשת שבת הגדול

 

להלן סיכום מקוצר של שיעור לגרעין יפו -

 

-עבדים היינו לפרעה במצרים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח.

למה בתהליך האלוקי הרע קודם לטוב

3 טעמים

1.הרע הוא בחינת רקע שמבליט את הטוב –"הטוב נודע מהפכו"(נצח ישראל א)

2.הפעלת קפיץ מתוח- שלב החוסר מברר את הצורך ובונה את הרצון לטוב. "כל המתאבל על י-ם זוכה ורואה בבניינה"

3.יש תכנים רוחניים שנקנים על ידנו רק במצב של צרות כגון שפלות וענווה.

 

-ליל הסדר –

1. יש סדר למצוות החג

2.יש סדר לניסים- ניסי מצרים וגם כלל הניסים בעולם (גבורות ה' למהר"ל הקדמה שניה)

3.יש סדר להסטוריה- ה' לא רק בורא אלא גם מנהיג (כך גם ביחס לתיאורית דרווין)

 

שימת דגש על הילדים-

מקורות-1.חלוקת אגוזים  2.להתחיל מוקדם (ר"ע פסחים קט.) 3. מה נשתנה 4.סילוק המצות לאחר הא לחמא 5.כוס שני קודם סעודה כדי שישאלו.

יש לתכנן איך מעוררים את הילדים כיום -1.שינה ביום  2.ממתקים במקום אגוזים  3.הצגות לילדים וע"י הילדים 4.הכנת שאלות לרמת הילדים (יש בהגדת הרב שלמה אבינר מחולק לרמה לפי כיתות) 5. לתת לילדים 3 מצות ו-4 כוסות.

של"ה-יש להשתדל שגם תינוקות יהיו ערים כיוון שאמרו שירה על הים!

 

-דין יין לספרדים –הרב אליהו-יינות שיש כשרות של הרבנות יש רוב יין.

יינות בד"ץ בעבר היה רק 17% יין –עפ"י מקראי קודש המצב היום שכולם טובים.

 

-מצת מכונה או יד-

עדיפות מצת יד-בגלל סוגיית כוונה באפיה,  עדיפות מכונה-פחות חשש חימוץ.

הגרע"י –מותר מכונה עדיף יד. 

הרב קוק-עדיף מכונה (מקראי קודש עמ' שמב)וכן נהג הרצי"ה (שם,וכ"כ הרב אליעזר מלמד והעיד הרב מאלי)

 

-כורך-דבר שטיבולו במשקה.

 

-יחץ-אות ד' ו-ו' הגרע"י-יש להשתדל עפ"י הסוד,

                           הרב נבנצאל-יש חשש כותב.

 

-מוציא מצה -2 כזיתים להקפיד לאכול והשיטות השונות בגודל הכזיתיות.

 

-צפון –יש להוסיף כדי שיהיה כזית.

 

 

חג כשר

 ושמח,

 

וחשוב שגם ערב חג הפסח יהיה שמח ולא מתוך עבדות לניקיונות ומתוך התעסקות טכנית,

הקדישו להכנה הרוחנית לליל הסדר זמן לפחות כמו להכנה הטכנית.

bottom of page