top of page

בריאות

 

רמב"ם

"הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע והוא חולה, צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף" הלכות דעות ד א.

 

בעל הטורים

"מצוה להנהיג עצמו במידה טובה ובהנהגה טובה לשמור בריאותו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה " טור או"ח קנה מובא במ"ב שם ס"ק יא.

 

תלמוד בבלי

רב הונא שאל את בנו למה אינו משתתף בשיעורים של רב חסדא שהוא חריף. השיב: מה יש לי לעשות אצלו, הוא מדבר על דברים בעלמא! הוא סיפר שהוא מדבר על ענייני רפואה. אמר לו אביו: הוא עוסק בחיי הבריות ואתה אומר שהוא עוסק בדברים בעלמא! כל שכן שיש לך ללכת אצלו (שבת פב א

 

רמב"ם

אכילה גסה [מופרזת] לגוף כל אדם כמו סם המוות והיא עיקר לכל החלאים" (דעות א טו

  [ה] הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות; וכל העובר עליהן ואמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עליי בכך, או איני מקפיד על כך--מכין אותו מכת מרדות.

ו] ואלו הן:  לא יניח אדם פיו על הסילון המקלח מים וישתה, ולא ישתה בלילה מן הנהרות ומן האגמים, שמא יבלע עלוקה, והוא אינו רואה.  ולא ישתה מים מגולים--שמא שתה מהן נחש וכיוצא בו מזוחלי עפר, וישתה וימות.

שולחן ערוך

"אין משיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט" (תענית ה ב. שוע או"ח קע).

 

תלמוד

"בתחילה היו ישראל דומין כתרנגולים שמנקרים באשפה, עד שבא משה וקבע להם זמן סעודה" (יומא עב ב).

 

גרש"ז

"שהרי כתב הרמב"ם בהלכות דעות על כמה מיני מאכל שהם רעים ביותר והרי הם לגוף כמו סם מוות. ואפילו הכי כתב: 'וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם', ולא כתב לשון איסור"

 

הרב קוק

יש קדושה בונה, ויש קדושה מחרבת. הקדושה הבונה - טובה גלוי. המחרבת - טובה גנוז, שהיא מחריבה כדי לבנות דבר יותר נעלה ממה שכבר בנוי... מהקדושה המחרבת יוצאים הלוחמים הגדולים המביאים ברכה לעולם

 

ההתעמלות, שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כח לאומה, היא משכללת את הכח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים ביחודים של שמות הקדושים, להרבות הבלטת האור האלהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חבירו כלל

 

.. גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים, ואת התבררות החושים ואת הקשור עם המציאות הגופנית המוחשית, מפני יראה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ, "אמונת זה סדר זרעים - שמאמין בחי העולמים וזורע". כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה, עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחית המתים הגופנית.

bottom of page