top of page

קול קורא לרשויות ובתי ספר לימי שיא "מחזור פסולת אלקטרונית"

קול קורא ימי שיא "מחזור פסולת אלקטרונית הכוללת מסך"

תאריך פרסום: 30.05.2023  תאריך אחרון להגשה: 30.06.2023 

אופן הגשת הקול קורא –מייל gyafo@gyafo.co.il

תאריך קבלת אישור והתחייבות הגרעין- 3.7.23

תאריך אחרון לבחירת תאריך ליום שיא - 10.7.23

 

כללי-

כהמשך לק"ק דומה שפורסם מאי 2022 בו אושרו 100 ימי שיא, מפורסם כעת ק"ק שני בו יאושרו 70 ימי שיא נוספים, על בסיס כל הקודם זוכה ושיקולים נוספים המפורטים בסעיף שיקולים לאישור הבקשה.

1. גרעין חברתי יפו ע"ר בתמיכת הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד, מדינת ישראל (להלן: "הגרעין") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות/בי"ס בקיום ימי שיא בנושא מחזור והשתתפות בתחרות "הקהילה הממחזרת".

​2. הגרעין בתמיכת הוועדה רואים חשיבות בקידום המודעות למחזור הן באופן מעשי והן בהיבט הערכי-חינוכי.

3. הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד, מדינת ישראל הקציבה סך של 1,020,000 ש"ח לתמיכה לקיום ימי שיא במהלך השנתיים הקרובות ותחרות נושאת פרסים "הקהילה הממחזרת".

4. רשויות/בתי ספר המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה לגרעין, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.

5. ניתן לשלם את ההשתתפות העצמית באמצעות מערכת גפ"ן .

 1.  

 • נתונים שיש להגיש:

 • מספר ימי הפעילות בהם יתקיים בפרויקט (תינתן עדיפות לגילאי כיתות א-ח)

 • השתתפות עצמית של הגוף המגיש- 3000 ₪ מינימום ליום פעילות.

 • הזמנת הפעילות דרך הגרעין או לחילופין התחייבות הגוף לטיפול באיסוף הפסולת בימי הפעילות על פי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012 על ידי גוף יישום מוכר כהגדרתו בחוק הנ"ל או באמצעות גרעין חברתי יפו. יש לצרף עותק הסכם מול גוף יישום מוכר, או אסמכתא של התקשרות אפשרית ככל שתאושר התמיכה, במידה והפעילות דרך הגרעין אין צורך בהסכם הנ"ל.

 •  

תנאי סף –

א. רשות מקומית או בי"ס.

ב. קיום יום השיא במהלך שנת הלימודים תשפ"ד.

ג. בכל פעילות ישתתפו לפחות 100 ילדים עד גיל 18.

ד. בית הספר יאסוף לפחות 50 מכשירים אלקטרוניים עם מסך תקולים למחזור/תיקון. (מחשבים/טאבלטים/פלאפונים וכו')

במידה והפעילות לא מבוצעת באמצעות צוותי הגרעין בכל פעילות יתוקנו לפחות 25 מכשירים בעלות של כ-3750 ₪ או לחילופין פחות מ25 מכשירים, בעלות תיקון ממוצעת של 150 ₪ למכשיר.

ה. הפעילות החינוכית הערכית תערך ע"י מפעיל חיצוני ולא מצוות בי"ס, יופעלו לפחות 3 דוכני יצירה ומצגת הסבר על חשיבות המחזור. 

ו. במידה והפעילות לא נעשית באמצעות הגרעין, התחייבות הגוף לטיפול באיסוף הפסולת בימי הפעילות על פי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012 על ידי גוף יישום מוכר כהגדרתו בחוק הנ"ל או באמצעות גרעין חברתי יפו. יש לצרף עותק הסכם מול גוף יישום מוכר, או אסמכתא של התקשרות אפשרית ככל שתאושר התמיכה, במידה והפעילות דרך הגרעין אין צורך בהסכם הנ"ל.

ו. במידה והמוסד בוחר להפעיל את הפעילות באמצעות הגרעין, העלות הינה השתתפות עצמית בסך 3000 ש"ח בלבד (במקום 6000 ₪).

ז. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 30/6/2023.את טופס הבקשה מלא וחתום, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת המייל gyafo@gyafo.co.il.

 

אמות מידה –לבחירת הרשויות יינתן ניקוד גבוה לגופים שיבקשו מספר רב יותר של ימי פעילות, מספר משתתפים צפוי וכן לגופים בהם ההשתתפות העצמית גבוהה יותר.

 

 

תיאור לקול קורא בתמצות –

ימי השיא יכללו יום פעילות שיתקיים בבית ספר או במקום אחר בו הילדים יביאו כ-50 מכשירים אלקטרוניים (הכוללים מסך) במצב שאינו תקין, באותו יום יגיעו צוות טכנאים שיאבחנו את מצב המכשירים, יתקנו את מה שניתן לתיקון ואת שאר המכשירים המקולקלים ידאג למחזורם.

במקביל יש לערוך הפעלה חינוכית הסברתית בנושא חשיבות המחזור.

המרכיבים שיכללו ביום הפעילות:

 1. הזמנת צוות טכנאים תיקון.

 2. תיקון 25 מכשירים בעלות של כ-3750 ₪ או לחילופין פחות מ25 מכשירים, בעלות תיקון ממוצעת של 150 ₪ למכשיר.

 3. דאגה לפינוי הפסולת האלקטרונית של לפחות 25 מכשירים שלא תוקנו.

 4. הפעלת הפעילות החינוכית ההסברתית בנושא חשיבות המחזור -3 תחנות.

 

מגיש ההצעה יכול לבקש מגרעין חברתי יפו לבצע את ימי הפעילות כולל התיאומים מול בתי הספר והבאת ספקי התוכן.

הפעילות באמצעות גרעין חברתי תבוצע ע"י צוות טכנאים, המחזור יבוצע באמצעות אולטרייד חברת מחזור מהגדולות בארץ והתוכן הערכי וההדרכה תועבר על ידי מרכזי יפעת –סך עלות השתתפות עצמית של 3000 ₪ במקום 6000 ₪ ליום פעילות.

בנוסף ידאג גרעין חברתי יפו למחזור נוסף של פסולת אלקטרונית כשירוכזו לפחות 100 מכשירים נוספים.

או לחילופין מגיש ההצעה יכול לבצע את הפעילות על ידי מפעילים אחרים.

תמיכה ליום פעילות אחד- 3000 ₪ ניתן לבקש עד 20 ימי פעילות פר מגיש בקשה, במידה והפעילות נעשית דרך גרעין חברתי, העלות הינה 3000 ₪ ליום פעילות, ניתן לבקש עד 20 ימי פעילות.

 

מגיש הק"ק יוכל לגבות מהתלמידים דמי השתתפות עבור המכשירים אותם ניתן לתקן:

ברשויות  במדד סוציואקונומי 6-10 עד 75% גביית השתתפות מהתלמידים

ברשויות במדד סוציואקונומי 1-5 עד 50% גביית השתתפות מהתלמידים.

סכום הגבייה לפי החלטת הגוף המגיש.

 

אופן הגשת הבקשה:

יש למלא את טופס ההתחייבות המצורף ולשלוח למייל gyafo@gyafo.co.il

ולקבל אישור כי הבקשה התקבלה.

ניתן לשלוח עד לתאריך 30.6.23.

 

 

 

איש קשר לבירורים ושאלות:

מלי קייקוב -  טלפון 052-8132229, ומייל  yalpert@gyafo.co.il

נוסח כתב ההתחייבות

 

כתב התחייבות ביצוע פרויקט במסגרת קול קורא "מחזור פסולת אלקטרונית הכוללת מסך"

 

 

 

אני הח"מ ______________ (שם המבקש/ת), המשמש כמנהל הגוף המבקש או מורשה חתימה מטעם __________________ (שם הגוף המבקש),____________________(ע"ר/ח"פ),

מתחייב בזאת לפעול למימוש ההקצאה שתאושר על ידי העמותה, במהלך שנת תשפ"ד, לבצע את הוראות ההחלטה וכל תנאיה.

 

השתתפות התומך במימון בהתאם לתנאים הבאים:

 1. קיום יום השיא במהלך שנת הלימודים תשפ"ד בתאריך שיאושר

 2. רישום התאריכים המבוקשים יעשה בטבלה המצורפת בימים שני או רביעי בלבד במהלך שנת הלימודים תשפ"ד, עם קבלת אישור יאושרו התאריכים לימי שיא.

 3. במידת הצורך ניתן לבקש שינוי תאריך ולתאם תאריך חדש לפחות 3 שבועות לפני התאריך המבוקש על ידי רישום בתאריך פנוי בלוח שנה בקישור המצורף ועדכון למייל זה:           gyafo@gyafo.co.il

 4. בכל פעילות ישתתפו לפחות 100 ילדים עד גיל 18.

 5. אנו מתחייבים לאסוף 50-100 מכשירים אלקטרונים בעלי מסכים תקולים (פלאפונים/טאבלטים/מחשבים ועוד) על לתאריך קיום יום השיא. שבועיים לפני יום השיא נשלח לכם אישור במייל כי נאספו המכשירים. 

 6. ידוע לנו שבמהלך יום השיא יגיע טכנאי שינסה לתקנם ללא עלות, וכן דאגה למחזור המכשירים המיועדים למחזור.

 7. אנו מתחייבים לשלם את ההשתתפות העצמית בסך 3000 ₪ לכל יום שיא.

 8. במידה ותרצו ניתן לבצע תשלום באמצעות מערכת גפ"ן

העמותה תשלח אישור על התאריך המבוקש.

שם איש הקשר במוסד:

נייד:

מייל:

כמו כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטי איש הקשר הנ"ל, או כל שינוי אחר. 

ידוע לי כי חתימתי על כתב התחייבות זה, מהווה תנאי למימוש החלטת הוועדה.

 

___________________                            _______________________

תאריך                             שם וחתימת מנהל הגוף המבקש/מורשה חתימה מטעמו

שם המוסד

רשות

כתובת

איש קשר

נייד

תאריך מבוקש יום השיא

מס' תלמידים בבי"ס+צוות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

*במידה ועדיין לא ידועים תאריכים ניתן לציין את מספר ימי השיא המבוקשים ומקומות הפעילות.

michzur.jpeg
bottom of page