קול קורא לרשויות/בתי ספר לתמיכה בשכר מורים לשנת תשפ"ג

תאריך פרסום: 10.06.22תאריך אחרון להגשה:15.08.22

אופן הגשה לקול קורא –מייל gyafo@gyafo.co.il

תאריך קבלת אישור והתחייבות הגרעין – שבוע לאחר הגשה.

 

כללי -

קול קורא לתמיכה בשכר מורים בשנת תשפ"ג

באנו לסייע לצמצם את תופעת "המורים המחלטרים" -מורים שנאלצים לעבוד בעבודה שניה ושלישית.

​קישור לכתבה

 

     1. גרעין חברתי יפו מציע לרשויות/בתי ספר תקצוב למורים למשך 6 חודשים, על מנת לאפשר למנהל לשמר אנשי צוות ולגייס מורים נוספים.

רקע -בימים אלו אנו עדים למחאת המורים על גובה שכר המורים, מנהלי בתי הספר מציגים חוסר במורים ועזיבה מסיבית של אלפי מורים עקב שכרם הנמוך והצורך לעבוד בעבודה נוספת.

כיום הדרכים של מנהל מוסד חינוכי לתגמל מורה בשכר נוסף הינם מוגבלים או מסובכים בירוקרטית.

התמיכה תסייע למנהל להוסיף שכר למורים, תמורת פעילויות חינוכיות פשוטות שיבצע המורה בזמן הלימודים וכך לשמר מורים להם בית הספר זקוק ואף לגייס מורים חדשים.

בנוסף סל השתלמויות בעלות סמלית לבחירת המנהל.

גמישות מקסימאלית למנהל הן בבחירת ההכשרה, הפעילויות והן בגובה השכר.

 

 1. גורם מפרסם –גרעין חברתי יפו ע"ר בתמיכת קרנות ותורמים.

 

ניתן לשלם את ההשתתפות העצמית באמצעות מערכת גפ"ן.

 

    2. רשויות/בתי ספר המעוניינים בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשים להגיש בקשה לגרעין, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשים שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.

 

    3. אופן התמיכה:

 

 1. המורה יקבל שכר חודשי מהגרעין במשך 6 חודשים במהלך שנת הלימודים תשפ"ג מהגרעין תמורת פעילויות לבחירת המנהל יפורטו בהמשך.

 2. השתתפות המוסד -75% כאשר החודש וחצי ראשונים הינו בתמיכה של הגרעין, שאר 4.5 המשכורות ישולמו כהשתתפות של בית הספר מתשלומי גפ"ן.

 3. מהתמיכה יגבו דמי טיפול להוצאות משרד של 10%,במידה השכר החודשי למורה הינו מתחת ל-500 ₪ (עלות מעביד) תהיה השתתפות של בי"ס בתשלום נוסף חד פעמי של 500 ₪ לטיפול במשכורות.

 4. בתמורה לשכר המורה יעביר פעילויות או שעות שילוב לבחירת המנהל, בשעות בהם יבחר המנהל.

 5. הגרעין יעמיד לטובת הפעילויות מאות מערכים שניתן לבחור מהם באם יבחר המורה או המנהל.

 6. כמות הפעילויות החודשיות הינם שעה אחת לכל 500 ₪ משכורת (עלות מעביד).

 7. כמות שעות שילוב הינם שעה אחת לכל 300 ₪ משכורת (עלות מעביד).

 8. לבחירת המנהל האם המורה יבצע פעילויות או שעות שילוב.

 9. הגרעין יעמיד לטובת המנהל שעת ייעוץ לבחירת המסלול והמורים וכן מערכת לבדיקת האפקטיביות.

 10. לבחירת המנהל הוצאת המורה להדרכות מקצועיות מגוונות בעלות סמלית, רשימה תשלח עם קבלת התחייבות הגרעין, היציאה והשתתפות אינה חובה.

 

    4. מסמכים שיש להגיש:

 1. טופס הבקשה המצורף הכולל מספר המורים, השכר המבוקש לחודש, חתום כנדרש.

 2. לאחר קבלת אישור והתחייבות הגרעין, מילוי טופס 101 ע"י המורים (ישלח עם טופס ההתחייבות)

 

   5. תנאי סף –

 1. הבקשה תוגש עבור בתי ספר, מכל זרם כולל ממלכתי, ממ"ד או חינוך עצמאי או אחר.

 2. המוסד יתחייב לשלם את ההשתתפות העצמית, ניתן לשלם באמצעות מערכת גפ"ן.

 3. המנהל יכול להגדיל את השתתפות בית הספר ובהתאם את שכר המורה באמצעות תשלום במערכת גפ"ן.

 4. אין סכום מינימום או מקסימום.

 5. תמיכה במסגרת הפרויקט בשכר צוות הנהלת בי"ס (מנהל/סגן מנהל) תהיה רק עד למקסימום 10% מסך התמיכה.

 6. השכר ישולם על ידי הגרעין ישירות למורה בתלוש, לאחר מילוי טופס 101 כנדרש, בניכוי 35% עלות מעביד.

 

מגיש ההצעה יכול לבקש מגרעין חברתי יפו להגדיל את הפעילויות ובהתאם את שכר המורה על ידי תשלום בית הספר באמצעות מערכת גפ"ן

 

   6. אמות מידה –לבחירת רשויות/בתי הספר יינתן ניקוד גבוה לגופים שיבקשו מספר רב יותר של פעילויות, וכן לגופים בהם ההשתתפות העצמית גבוהה יותר.

   7. דוגמה- תמיכה לששת חודשי פעילות של 1000 ₪ כל חודש, סך הכול 6,000 ₪  - 1500 ₪ על ידי תשלום בגין החודש וחצי הראשונים תמיכת הגרעין, שאר 4500 ₪ השתתפות עצמית של בית הספר/הרשות.

    8. מגיש הק"ק יוכל להחליט על הפעילויות אותן יעביר המורה, זמן הפעילות והתוכן שלהן כאשר הגרעין יעמיד לטובתו מאות מערכי שיעור מהן ניתן לבחור באם ירצה.

 

 

 

איש קשר : משרד- טלפון 074-7013722 יובל אלפרט נייד -052-8119291, ומייל  yalpert@gyafo.co.il

 

 

קישור לאתר הק"ק-

https://www.gyafo.co.il/copy-of-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-2022