קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות/בתי ספר/מרכזים קהילתיים בימי שיא בנושא מחזור לשנת לימודים תשפ"ג

תאריך פרסום: 30.05.2022  תאריך אחרון להגשה: 30.06.2022 

אופן הגשת הקול קורא –מייל gyafo@gyafo.co.il

תאריך קבלת אישור והתחייבות הגרעין- 3.7.22

תאריך אחרון לבחירת תאריך ליום שיא - 10.7.22

1. גרעין חברתי יפו ע"ר בתמיכת הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד, מדינת ישראל (להלן: "הגרעין") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה ברשויות מקומיות/בי"ס בקיום ימי שיא בנושא מחזור והשתתפות בתחרות "הקהילה הממחזרת".

​2. הגרעין בתמיכת הוועדה רואים חשיבות בקידום המודעות למחזור הן באופן מעשי והן בהיבט הערכי-חינוכי.

3. גרעין חברתי יפו יחד עם הוועדה לחלוקת כספים שנפסקו כסעד, מדינת ישראל הקציבו סך של 1,340,000 ש"ח לתמיכה לקיום ימי שיא במהלך השנתיים הקרובות ותחרות נושאת פרסים "הקהילה הממחזרת".

4. רשויות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה לגרעין, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.

5. ניתן לשלם את ההשתתפות העצמית באמצעות מערכת גפ"ן לאחר קבלת אישור הגרעין.

6. עיקרי תנאי הסף:

א. רשות מקומית או בי"ס.

ב. קיום יום השיא במהלך שנת הלימודים תשפ"ג.

ג. בכל פעילות ישתתפו לפחות 100 ילדים עד גיל 18.

ד. בית הספר יאסוף לפחות 50 מכשירים אלקטרוניים עם מסך תקולים למחזור/תיקון. (מחשבים/טאבלטים/פלאפונים וכו')
במידה והפעילות לא מבוצעת באמצעות צוותי הגרעין בכל פעילות יתוקנו לפחות 25 מכשירים בעלות של כ-3750 ₪ או לחילופין פחות מ25 מכשירים, בעלות תיקון ממוצעת של 150 ₪ למכשיר.
ה. הפעילות החינוכית הערכית תערך ע"י מפעיל חיצוני ולא מצוות בי"ס, יופעלו לפחות 2 דוכני יצירה ומצגת הסבר על חשיבות המחזור

ו. במידה והפעילות לא נעשית באמצעות הגרעין, התחייבות הגוף לטיפול באיסוף הפסולת בימי הפעילות על פי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, תשע"ב-2012 על ידי גוף יישום מוכר כהגדרתו בחוק הנ"ל או באמצעות גרעין חברתי יפו. יש לצרף עותק הסכם מול גוף יישום מוכר, או אסמכתא של התקשרות אפשרית ככל שתאושר התמיכה, במידה והפעילות דרך הגרעין אין צורך בהסכם הנ"ל.

ו. במידה והמוסד בוחר להפעיל את הפעילות באמצעות הגרעין, העלות הינה השתתפות עצית בסך 1000 ש"ח בלבד.

ז. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 30/6/2022.את טופס הבקשה מלא וחתום, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת המייל gyafo@gyafo.co.il.

איש קשר : יובל אלפרט טלפון 052-8119291, ומייל  yalpert@gyafo.co.il

טפסים להורדה:

קול קורא 2022 לתמיכה בימי שיא בנושא מחזור

טופס התחייבות ובקשה מקצועית

קול קורא בנושא סיוע לשכר מורים לשנת תשפ"ג

michzur.jpeg